วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

ความรู้สึกที่ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์

ประทุมวรรณ สัตถาผล
ชื่อเล่น ฟ้าใส
ป.6/4
เลขที่ 20
อาจารย์ประจำชั้น 1. นางประณิตา     ทองพันธ์
                             2. นางสาวดาวรุ่ง  หนูขาว
เลขประจำตัว 499320327

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เลขฐาน 20/02/55

1.คนคิดประดิษฐ์เลขฐานคือ " แบลซ ปัสกาล "
2ประโยชน์ของเลขฐาน คือ


เลขฐานสอง : อันนี้เราจะเห็นประโยชน์มากที่สุด  เลขฐานสองถูกใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพราะว่าคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษามนุษย์ ทุกอย่างถูกควบคุมโดยไฟฟ้า ดังนั้นจึงใช้เลข 0 และ 1 ในการดำเนินการ โดย 0 แทนปิด (หรือไม่มีไฟเข้า) 1 แทนเปิด (หรือมีไฟเข้า) เลขแต่ละตัวในคอมพิวเตอร์เรียกว่า bit  โดยที่ 8 bit = 1 byte

เลขฐานห้า : จะพบเวลานับคะแนนเสียงเลือกตั้งครับ ที่เรานับเป็นตับๆ ตับละห้า หรือว่าการนับของจีนที่มีการใช้อักษรตัวหนึ่งซึ่งประกอบด้วย 5 ขีดในการช่วยนับ ก็ถือว่าเป็นเลขฐานห้าอย่างนึง ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นระบบแบบที่เราเรียนกัน

เลขฐานหกสิบ : เวลา 60 วินาที เป็น 1 นาที / 60 นาที เป็น 1 ชั่วโมง และก็หน่วยองศา-ลิปดา-ฟิลิปดาวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ทดสอบครั้งที่ 4 13/02/55

1.อุปกรณ์มีลักษณะเป็นสายต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ
ตอบ สายเคเบิล คือ สายสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่าย


2.ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งต่างๆ
ตอบ CPU ย่อมาจาก Central Processing Unit คือ หน่วยประมวลผลกลาง ตามที่พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท์เอาไว้ หรือเีรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โปรเซสเซอร์ (Processor)หรือ ชิป (Chip) CPU มีลักษณะเป็นชิปตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่ง ภายใน CPU ะประกอบไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากมายมหาศาล ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า CPU จะทำหน้าที่คำนวณตัวเลขจากชุดคำสั่งที่ผู้ใช้ป้อนโปรแกรมเข้าไปแล้ว CPU จะไปอ่านชุดคำสั่งมาแปลความหมาย และทำการคำนวณ เมื่อได้ผลลัพธ์ก็จะส่งผลลัพธ์ออกไปแสดงผลทางหน้าจอ

3.สื่อบันทึกมีลักษณะเป็นแผ่นกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูลได้ ปะมาณ 600 เมกกะไบต์
ตอบแผ่นดิสก์แบบอ่อน หรือ ฟลอปปีดิสก์ (อังกฤษfloppy disk) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นดิสก์ หรือ ดิสเกตต์ (diskette) เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูล ที่อาศัยหลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก โดยทั่วไปมีลักษณะบางกลมและบรรจุอยู่ในแผ่นพลาสติกสี่เหลี่ยม คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและเขียนข้อมูลลงบนฟลอปปีดิสก์ ผ่านทางฟลอปปีดิสก์ไดร์ฟ (floppy disk drive) 

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

แบบทดสอบครั้งที่ 3 30/1/55

1.เว็บบราวเซอร์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันคืออะไร
2.ซอฟต์แวร์ชนิดใด ซึ่งทุกคนสามารถคัดลอกได้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามโดยไม่มีความผิด
3.อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทยเริ่มได้รับความนิยมเมื่อใด

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

ทดสอบครั้งที่ 2 9/01/55

1. จงแปลงเลข (01010101010)2  ให้เป็นเลขฐาน 8
2.จงแปลงเลข (DEF)16 ให้เป็นเลขฐาน 2
3.จงแปลงเลข (01011)10  ให้เป็นเลขฐาน 16

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ทดสอบครั้งที่ 1 26/12/54

1.Diskette จัดเป็นสื่อประเภทใด
2.หน่วยความจำ RAM  ที่เหมาะสมในการใช้  Word  ควรเป็นเท่าใด
3.สื่อบันทึกข้อมูลข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สิ่งที่ต้องการเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์

1.ฉันอยากเรียนเรื่องการสร้างเว็ปไซด์ของตนเอง
2.ฉันอยากเรียนเรื่องการสร้างวิดีโอ หรือ เป็นการออกแบบการ์ตูนเป็นหนังสือการ์ตูน
3.ฉันอยากเรียน การสร้างเกมขึ้นมาใหม่ และ ลงในจออินเทอร์เน็ต